Login:  Hasło:
przypomnij hasło


SZKOLENIA JĘZYKOWE I INTERPERSONALNE
DLA PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI SPORTOWYCH
I OSÓB AKTYWNIE UCZESTNICZĄCYCH
W ŻYCIU SPORTOWYM
O Projekcie:
Projekt „Edukacja dla sportu - szkolenia językowe i interpersonalne dla pracowników organizacji sportowych i osób aktywnie uczestniczących w życiu sportowym” adresowany jest do osób chcących podwyższyć swoje kompetencje językowe. Realizowany jest w partnerstwie przez Dolnośląską Federację Sportu, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG na terenie Wrocławia, Jeleniej Góry i Legnicy w okresie od lipca 2009 do maja 2011.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby środowisk sportowych związanych z planowanymi wydarzeniami sportowymi, które mają się odbyć w najbliższych latach na Dolnym Śląsku. Do międzynarodowych imprez powinni przygotować się nie tylko zawodnicy, ale i cała kadra działająca na rzecz sportu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i interpersonalnych 720 osób. Osiągnięcie powyższego celu ma pomóc organizacjom sportowym wykorzystać szansę, jaką niesie z sobą organizacja EURO 2012 w regionie oraz innych międzynarodowych imprez sportowych. Szkolenia językowe pozwolą kadrze zaangażowanej na rzecz sportu na bezproblemowe nawiązywanie kontaktów z doświadczonymi zagranicznymi organizacjami sportowymi, działającymi w krajach, gdzie odbyły się mistrzostwa o skali międzynarodowej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
CO OFERUJEMY?

Kurs języka angielskiego lub niemieckiego
­    - trzy poziomy: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany
­    - 2 semestry po 60 godzin
­    - grupy 15-osobowe
­    - zajęcia dwa razy w tygodniu, w dni powszednie od 16:30, po 1,5 godziny,
­    - catering podczas kursu

Szkolenia interpersonalne z zakresu:
­    - zarządzania zespołem
­    - negocjacji
­    - różnic kulturowych
­    - nawiązywania współpracy z zagranicznymi organizacjami sportowymi
­    - promocji sportu
­    - pozyskiwania sponsorów
Szkolenia odbywać się będą w trybie weekendowym (32 godziny)

Warunki udziału w projekcie:
­    - ukończenie 18 lat
­    - zamieszkanie na terenie Dolnego Śląska
­    - zatrudnienie (umowa o pracę lub umowa zlecenie, umowa o dzieło, prowadzenie działalności gospodarczej)
­    - zatrudnienie bądź aktywny udział w organizacjach sportowych

Szkolenia będą odbywać się w trzech miastach:
­    - Wrocław
­    - Legnica
­    - Jelenia Góra


LIDER PROJEKTU

Dolnośląska Federacja Sportu (DFS) skupia 37 związków sportowych. Jest największą organizacją sportową na terenie województwa dolnośląskiego. DFS organizuje szkolenia z zakresu zdobywania uprawnień instruktorskich, kursy na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz trenerów poszczególnych dyscyplin. W 2007 roku DFS zrealizowała razem z firmą szkoleniową SPMG nowatorskie w skali kraju szkolenie „Kształcenie kadr na potrzeby zarządzania projektami w sporcie finansowanymi ze środków europejskich w województwie dolnośląskim” W wyniku szkolenia powstały 4 wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL. Dwa z przygotowanych wniosków – „Edukacja dla sportu” i „Menadżer na medal” uzyskały dofinansowanie i są obecnie w trakcie realizacji.


PARTNERZY PROJEKTU

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) – to sieć 17 ośrodków regionalnych, ulokowanych we wszystkich województwach. Dzięki tej strukturze Fundacja obejmuje swoim zasięgiem terytorium całego kraju. Krajowa sieć ośrodków stwarza szerokie możliwości, m.in.:
­    - realizację ogólnopolskich projektów, zarówno samodzielnie, jak i w partnerstwie z innymi instytucjami, w tym z zagranicy
­    - prowadzenie badań i działalność opiniotwórczą
­    - przepływ informacji ze szczebla lokalnego i regionalnego do rządowego
­    opracowywanie ekspertyz
­    - rozpowszechnianie wydawnictw i opracowań
­    - współpracę ze związkami i stowarzyszeniami
­    - współpracę z szeroką bazą ekspertów, trenerów, wykładowców itp.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie działa na terenie województwa dolnośląskiego już od 1990r. Towarzyszy samorządom od początku ich istnienia, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i wspierając różnymi formami działalności, takimi jak:
­    - szkolenia,
­    - doradztwo specjalistyczne,
­    - rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
­    - współpraca zagraniczna.

FRDL – CD  ma także duże doświadczenie  w tworzeniu i realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Należą do nich między innymi: Akademia Żaka, Profesjonalna Obsługa Klienta, Rodzic – Pracownik – rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego, Inwestuj w siebie, Kadry Biznesu Dolnego Śląska.

Centrum Samorządu Lokalnego – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Jeleniej Górze istnieje od 1990 roku i wraz z ośrodkiem we Wrocławiu działa na terenie Dolnego Śląska.

Centrum zainicjowało w 1990 r. nawiązywanie kontaktów między gminami polskimi
i duńskimi, co zaowocowało następującymi działaniami:

Począwszy od roku 1996 Centrum Samorządu Lokalnego jest współorganizatorem corocznych sympozjów naukowo-szkoleniowych dla lekarzy onkologów, których inicjatorem jest Zarząd Wrocławskiego Oddziału PTO i jego Prezes - dr n. med. Marek Bębenek.

Ośrodek w Jeleniej Górze realizuje także projekty w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, np.: Wsparcie dla zagrożonych wykluczeniem w województwie dolnośląskim - doskonalenie umiejętności pracowników socjalnych i wolontariuszy.

 Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. - jej misją jest wzmacnianie konkurencyjności regionu przez aktywne działanie na rzecz:
­    - rozwoju gospodarczego subregionu legnickiego
­    - rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
­    - rozwoju samorządów terytorialnych
­    - aktywnego działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia
­    - upowszechniania standardów Unii Europejskiej
szczególnie we wszystkich działaniach ukierunkowanych na zrównoważony rozwój regionalny.

Działania ARR ARLEG kierowane są szczególnie na sektory życia publicznego, których wsparcie przynieść może tworzenie nowych i wspieranie istniejących przedsięwzięć gospodarczych, kreowanie trwałych wartości ekonomicznych i społecznych oraz inspirowanie związków pomiędzy krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Ważnym elementem działalności jest podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych, które mają zwiększyć konkurencyjność Dolnego Śląska w stosunku do innych regionów Polski i Europy.

ARR ARLEG S.A. w Legnicy jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach programu Unii Europejskiej Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1 "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo" realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości" w następujących dziedzinach specjalizacji: