Szkolenie 1

Szkolenie 2

Szkolenie 3

Szkolenie 4

Szkolenie 5

Szkolenie 6

Szkolenie 7

Szkolenie 8

Szkolenie 9

Szkolenie 10

Szkolenie 11

Szkolenie 12

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Menadżer na medal” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw;§ 1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:


1.    Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę, która pomyślnie przeszła rekrutację i będzie brała udział w szkoleniu, zaakceptowała, podpisała kontrakt i regulamin oraz  przystąpiła do szkoleń oferowanych w ramach projektu.

2.    Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Dolnośląską Federację Sportu z siedzibą na ul. Borowskiej 1-3 we Wrocławiu.

3.    Uczestnictwie w projekcie – należy przez to rozumieć aktywny i zgodny z harmonogramem udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu.

4.    Ukończeniu projektu – należy przez to rozumieć udział w co najmniej 90% zajęć.
 

§ 2
Zakres tematyczny i czas trwania szkoleń


1.    Realizator projektu oferuje:

a)    Szkolenia w zakresie opracowania wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  – 5 dwudniowych zjazdów weekendowych

b)    Szkolenia w zakresie zarządzania projektami w sporcie – 5 dwudniowych zjazdów weekendowych

2.      Ramowe programy każdego ze szkoleń dostępne są na stronie internetowej projektu.

3.      Szkolenia trwają 100 godzin lekcyjnych i są realizowane w cyklach:

a)    8 cykli szkoleń z zakresu opracowania wniosków o dofinansowanie

b)    4 cykle szkoleń z zakresu zarządzania projektami

§ 3
Uczestnictwo w szkoleniach

1.    W Szkoleniu mogą brać udział osoby, które:

c)    mają ukończone 18 lat,

d)    są mieszkańcami Dolnego Śląska,

e)    są osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło w organizacjach sportowych,

f)    są osobami zatrudnionymi w oparciu o ww. umowy w organizacjach spoza sektora sportowego, ale są związane ze sportem i swoją wiedzę i umiejętności nabyte na szkoleniu wykorzystają w tym obszarze.

2.    Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej projektu.

3.    Zgłoszenia będą przyjmowane przez 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia rekrutacji na dane szkolenie. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

4.    O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje spełnienie kryteriów rekrutacyjnych Projektu opisanych w pkt.1 § 3 Regulaminu.

5.    W przypadku zbyt dużej liczby chętnych spełniających kryteria rekrutacyjne na dany cykl szkoleń zostanie przeprowadzona dodatkowo rozmowa rekrutacyjna z uczestnikami.

6.    Na każdy etap szkoleń przyjętych zostanie 20 osób.

7.    O zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie decyduje Komisja Rekrutacyjna składająca się z 3 osób, której przewodniczy specjalista ds. rekrutacji.

8.    O zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo w terminie 5 dni od zakończenia rekrutacji.

9.    Na stronie internetowej projektu zostanie zamieszczona lista uczestników zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową.

10.    Najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia Uczestnik jest zobowiązany do przekazania do Biura Projektu podpisanego przez siebie Kontraktu (Załącznik nr 1), który należy pobrać ze strony internetowej projektu oraz kserokopii dowodu osobistego.

11.    Podstawową formą komunikowania się Biura Projektu i Uczestnika jest poczta elektroniczna.
 

§ 4
Zwrot kosztów związanych z udziałem w szkoleniach

1.    Na każdy etap szkoleń przewidziano zwrot kosztów dojazdu oraz noclegu dla 7 osób dojeżdżających na szkolenia. Zwrot kosztów przewiduje się dla osób, które dojeżdżają z miejscowości oddalonych powyżej 5O km od miejsca szkolenia.

2.    Koszty dojazdu będą zwracane tylko na podstawie (złożonych w ciągu 14 dni w Biurze Projektu) biletów przejazdu 2 kl. PKP, biletu PKS lub w przypadku dojazdu własnym środkiem transportu, na podstawie oświadczenia przewoźnika dotyczącego wysokości kosztów na danej trasie oraz ksero dowodu rejestracyjnego, do wysokości maksymalnie 30 zł na osobę za jeden zjazd szkolenia.

3.    Koszt noclegu  pokrywany będzie maksymalnie do kwoty 250 zł/osobę za jeden zjazd szkolenia.

§ 5
Prawa i obowiązki realizatora projektu
Realizator Projektu zobowiązuję się do:

1.    Organizacji szkoleń w zakresie: opracowania wniosków o dofinansowanie ze środków UE w wymiarze 8 kursów po 100 godzin oraz zarządzania projektami w sporcie w wymiarze 4 kursów po 100 godzin.

2.    Zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerów prowadzących zajęcia.

3.    Dostarczenia w ramach szkolenia niezbędnych materiałów szkoleniowych.

4.    Zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sprzętowej i lokalowej do prowadzenia zajęć.

5.    Zapewnienia napoi i wyżywienia w trakcie szkolenia (obiad i przerwa kawowa na każdy dzień zajęć).

6.    Wydania dyplomu potwierdzającego nabytą wiedzę po ukończeniu szkolenia.

7.    Złożenia wniosków o dofinansowanie, przygotowanych w ramach szkolenia do odpowiednich instytucji je rozpatrujących.

8.    Realizator Projektu ma prawo do:

a)    Kontaktów telefonicznych z Uczestnikiem związanych z organizacją szkolenia.

b)    Zażądania zwrotu kosztów szkolenia w wys. 10938,48 przewidzianych na Uczestnika w przypadku istotnego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

c)    Odstąpienia od realizacji szkolenia, jeśli zostanie wstrzymane bądź przerwane dofinansowanie projektu.

§ 6
Prawa i obowiązki uczestnika szkoleń

1.    Uczestnik ma prawo do opuszczenia 10 % zajęć – 1 dzień szkoleniowy w czasie trwania umowy bez podania przyczyny.

2.    Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego i regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia organizowanego przez Realizatora.

3.    Uczestnik korzystający z noclegu zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania realizatora projektu o swojej nieobecności na zajęciach co najmniej 3 dni przed zjazdem szkoleniowym. W przeciwnym wypadku, będzie obciążony kosztami noclegu.

4.    Uczestnik zobowiązany jest do:

a)    Dostarczenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia podpisanego przez siebie Kontraktu (Załącznik nr 1) oraz kserokopii dowodu osobistego.     

b)    Wypełniania ankiet związanych ze szkoleniami oraz ewaluacją projektu.

c)    Przynoszenia na zajęcia otrzymane materiały dydaktyczne.

d)    Wyrażenia zgody, aby informacje zawarte w kontrakcie były wykorzystane do celów związanych z realizacją i upowszechnianiem rezultatów szkolenia.

e)    Przeniesienia bez dodatkowego wynagrodzenia na Dolnośląską Federację Sportu całości autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszystkich dokumentów oraz ich projektów, sporządzonych w ramach szkolenia, oraz prawo własności nośników, na których przekazane zostały Dolnośląskiej Federacji Sportu te dokumenty i projekty. DFS bez konieczności uzgodnień z Uczestnikiem ma prawo dokonywania w przedmiocie powstałych w trakcie szkolenia projektów koniecznych zmian wynikających z korekty językowej i opracowania redakcyjnego.

f)    Przeniesienie praw, o których mowa powyżej rozciąga się na następujące pola eksploatacji:

-    Utrwalenie i zwielokrotnianie w wersji elektronicznej i zapisu magnetycznego

-    Wprowadzanie do pamięci komputera.

-    Wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przedmiotu projektów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie przedmiotów powstałych w ramach szkolenia projektów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

-    Rozpowszechnianie, publikowanie, wielokrotne wyświetlanie projektów sporządzonych w ramach szkolenia, zgodnie z przeznaczeniem pod adresami domenowymi Zamawiającego.

-    Publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na projekty sporządzone w ramach szkolenia, w formie publikacji papierowej, folderów reklamowych, plakatów, ulotek i innych o podobnym charakterze.

-    W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekty sporządzone w ramach szkolenia utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

g)    Zachowania w ścisłej tajemnicy na terenie kraju i poza jego granicami dokumentów i projektów powstałych w trakcie szkolenia, w czasie jego trwania, a także w okresie 3 lat od dnia jego zakończenia.

h)    Pisemnego uzasadnienia ewentualnej decyzji o rezygnacji z udziału w szkoleniu.

i)    W przypadku naruszenia kontraktu lub niniejszego regulaminu zwrotu kosztów szkolenia w wysokości 10938, 48 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 48/100) na rachunek bankowy realizatora projektu.

§ 7
Zmiana terminów Szkolenia

Biuro Projektu jest uprawnione do zmiany terminu Szkolenia nie później niż na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej. Dotyczy to również sytuacji odwołania Szkolenia przez Biuro z uwagi na brak wystarczającej liczby osób zgłoszonych do udziału w Szkoleniu.

Załącznik:

1.    Kontrakt