KONTAKT: tel. 71 788 62 69 | tel. kom. 666 871 737

- Pobierz REGULAMIN SPECJALISTKI W TURYSTYCE

- Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie prześlij do nas wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, lub wypełnij poniższy formularz on-line:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

CZĘŚĆ PIERWSZA:

DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROJEKTU I ICH PRACOWNIKÓW

1

Tytuł projektu Specjalistki w turystyce

2

Nr projektu WND-POKL.08.01.01-02-255/12

3

Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt VIII Regionalne kadry gospodarki

4

Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

5

Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstwDANE INSTYTUCJI, KTÓRE OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS


DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa przedsiębiorstwa:
2. NIP:
3. REGON:
4. Identyfikator gminy:
5. Forma prawna:
6. Numer KRS/EDG :
7. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD):
8. Wielkość instytucji1:  mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo

1)obowiązkowe przejście przez Kwalifikator MŚP, który znajdą Państwo na stronie: http://kwalifikator.een.org.pl/

DANE TELEADRESOWE

9. Ulica:
10. Nr budynku/lokalu:
11. Kod pocztowy:
12. Miejscowość:
13. Obszar:  miejski wiejski
14. Województwo:
15. Powiat:
16. Gmina:
17. Tel. kontaktowy:
18. Adres e-mail:
Oświadczam, iż firma:
- prowadzi działalność gospodarczą na obszarze województwa dolnośląskiego,
- prowadzą działalność w oparciu o wymienioną klasyfikację działalności (PKD)
1. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
2. 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
3. 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
4. 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
5. 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
6. 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nieklasyfikowana
7. 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
8. 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
9. 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
10. 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
11. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
12. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
13. 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
14. 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
15. 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
16. 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
17. 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
18. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
19. 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
- nie należy do sektora górnictwa węgla, nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego.

 Oświadczam, że zgłoszone pracownice: - wykonują swoją pracę na terenie województwa dolnośląskiego, - są zatrudnione na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę - zostały oddelegowane na szkolenia w godzinach pracy. Oświadczam, że jestem osobą samozatrudnioną i wykonuję swoją pracę na terenie województwa dolnośląskiego

 Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

DANE UCZESTNICZKI PROJEKTU

1. Imię (imiona):
2. Nazwisko:
3. PESEL:
4. Zajmowane stanowisko:
5. Forma zatrudnienia:
 umowa o pracę na podstawie mianowania umowa o pracę na podstawie powołania umowa o pracę na podstawie wyboru spółdzielcza umowa o pracę umowa o pracę osoba samozatrudniona
6. Wykształcenie:
 Brak Podstawowe Gimnazjalne Ponadgimnazjalne Pomaturalne Wyższe
7. Telefon:
8. Adres poczty elektronicznej (e-mail):
9. Ulica:
10. Nr domu/lokalu:
11. Miejscowość:
12. Obszar:  miejski wiejski
13. Kod pocztowy:
14. Województwo:
15. Powiat:

SZKOLENIA

1. Wybór szkoleń:

 Zarządzanie firmą oraz źródłem finansowania w turystyce Tworzenie i administracja stron internetowych Negocjacje i sprzedaż produktu turystycznego

2. Motywacja do udziału w projekcie oraz możliwość wykorzystania umiejętności oraz wiedzy nabytej w trakcie szkoleń (krótkie uzasadnienie):

 Oświadczam, że:
- wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie oraz jestem uprawniona do uczestnictwa w projekcie,
- będę aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach w ramach projektu
- zostałam poinformowana, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa,
- mam świadomość, że szkolenie może odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca zamieszkania,
- wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się przed rozpoczęciem i po zakończeniu udziału w szkoleniu/projekcie.

 Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Dolnośląską Federację Sportu lub upoważnioną instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) – w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją projektu „Specjalistki w turystyce”.

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Zgłoszenie

 

 

Projekt „Specjalistki w Turystyce” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego