O Projekcie

„Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” to już kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach Partnerstwa Dolnośląskiej Federacji Sportu oraz Sports Project Managment Group.”

LOGO_SPMG

DFS_logo_poziom
W 2009 roku Dolnośląska Federacja Sportu  wraz z firmą consultingową Sports Project Management Group podjęła inicjatywę Dolnośląskiego Inkubatora Projektów Sportowych (DIPS). Jego głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju sportu na Dolnym Śląsku poprzez wdrażanie innowacyjnych projektów sportowych jak również pozyskiwanie funduszy unijnych dla sportu.

„Dolnośląscy Sportowcy na rynek pracy” to projekt skierowany do aktualnych i byłych sportowców, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, a w chwili obecnej są bezrobotni, nieaktywni zawodowo lub zatrudnieni (odpowiednie kryterium dochodowe podane w Regulaminie projektu) i chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Projekt finansowany jest ze środków PO KL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1. Za realizację projektu odpowiedzialna jest Dolnośląska Federacja Sportu w partnerstwie z Sports Project Management Group.
Każdy uczestnik projektu odbędzie indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Weźmie udział w szkoleniach kompetencyjnych poprowadzonych przez profesjonalnych trenerów oraz w wybranym szkoleniu zawodowym – podnoszącym jego kwalifikacje. Wszystkie osoby zrekrutowane odbędą wolontariat i staż mający za zadanie wyposażenie w odpowiednie doświadczenie zawodowe. Ponadto każdy uczestnik objęty zostanie e-learningowym kursem języka angielskiego.

Uczestnikom projektu gwarantujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • szkolenia kompetencji społecznych i sportowych
 • szkolenia zawodowe (jedno do wyboru) w branżach:

– sport
– rehabilitacja
– informatyka
– turystyka
– hotelarstwo
– gastronomia

 • 3-miesięczny wolontariat
 • 3-miesięczny staż
 • e-learningowy kurs języka angielskiego

Dodatkowo oferujemy:

 • opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • zwrot kosztów dojazdów na szkolenia kompetencyjne
 • nocleg podczas szkoleń kompetencyjnych
 • materiały szkoleniowe
 • catering w trakcie szkoleń

Ścieżka uczestnictwa w projekcie:

 • 1 miesiąc – spotkania z doradcą zawodowym,
 • 2,3,4 miesiąc – szkolenia kompetencyjne, szkolenia zawodowe, wolontariat,
 • 5,6,7,8 miesiąc – 3 miesięczny staż, e-learningowy kurs języka angielskiego.

Projekt został podzielony na 5 osobnych cykli – do każdego zakwalifikuje się 40 osób, razem wsparciem zostanie objęte 200 osób.

Terminy realizacji poszczególny cykli:
1 cykl: 06.2013-01.2014
2 cykl: 10.2013-05.2014
3 cykl: 02.2014-09.2014
4 cykl: 06.2014-01.2015
5 cykl: 10.2014-05.2015
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, proszone są o zapoznanie się z regulaminem projektu oraz dostarczenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego  do biura projektu (formularz na stronie, e-mailem, faksem, zwykłą pocztą, osobiście).