FAQ

  • Czy przystępując do projektu tracę status bezrobotnego? Kiedy?

Jeśli kandydat na Uczestnika Projektu jest zarejestrowany jako bezrobotny, przed przystąpieniem do Projektu powinien udać się do Urzędu Pracy w celu ustalenia czy powinien wyrejestrować się z Urzędu Pracy. W ramach projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” za uczestnictwo w niektórych szkoleniach będzie wypłacane stypendium (szkoleniowe lub stażowe) dlatego istotne jest, aby indywidualnie ustalić zasady podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zgodnie z budżetem projektu oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” stypendia będą wypłacane tylko za uczestnictwo w szkoleniach zawodowych (ok. 2-4 miesiąc uczestnictwa w Projekcie) oraz za realizację stażu (ok. 5-7 miesiąc uczestnictwa w Projekcie). Jeżeli Uczestnik Projektu nie posiada innego tytułu podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, od wypłacanego przez nas stypendium będą naliczane składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Stypendia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PDOF: wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Po uzyskaniu tych informacji w przynależnym Urzędzie Pracy, należy dostarczyć do Biura Projektu zaświadczenie o posiadanym statusie.

  • Czy będąc studentem i pobierając stypendium mogę wziąć udział w projekcie?

Student, który pobiera stypendium naukowe może uczestniczyć w Projekcie. Warunkiem uczestnictwa studentów i uczniów w Projekcie jest oświadczenie, że pogodzą naukę z aktywnym uczestnictwem w oferowanych przez nasz szkoleniach.

  • Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam certyfikat? (szkolenia lub całego Projektu)

Po ukończeniu wszystkich szkoleń w ramach Projektu, Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający jego/jej udział w Projekcie z wyszczególnionymi szkoleniami w jakich brał/a udział. Dodatkowo jeśli organizator szkoleń zawodowych przewiduje wydawanie odrębnych certyfikatów/zaświadczeń wtedy Uczestnik Projektu otrzyma również dokument z tej organizacji.

  • Czy przewidziane są egzaminy na zakończenie szkoleń?

W przypadku kursu e-learningowego przewidziany będzie test końcowy ustalający poziom znajomości języka angielskiego. W przypadku szkoleń zawodowych egzaminy końcowe są uzależnione od organizatora kursu.

  •  Gdzie będą odbywały się szkolenia / staże/ wolontariat?

Szkolenia zwykle będą się odbywać we Wrocławiu. W przypadku stażu i szkoleń zawodowych będziemy starać się organizować je w miejscu dogodnym dla Uczestnika Projektu.

  • W jakim wypadku mogę zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie? 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” w uzasadnionych przypadkach Realizator Projektu może wyrazić zgodę na rezygnację Uczestnika z udziału w Projekcie. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany do złożenia w Biurze Projektu pisemnego wniosku o rozwiązanie Kontraktu wraz z uzasadnieniem.

Realizator Projektu może zobowiązać Uczestnika, który z własnej winy lub bez zgody Realizatora Projektu nie ukończył form wsparcia oferowanych w ramach Projektu, do zwrotu kosztów poniesionych przez Realizatora Projektu. Uczestnik Projektu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Realizatora Projektu o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym działalności gospodarczej) i dostarczyć stosowne zaświadczenie. W takim przypadku Uczestnik może odstąpić od uczestnictwa w Projekcie bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Realizatora Projektu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, Uczestnik ma obowiązek zwrócić do Biura Projektu otrzymane materiały dydaktyczne.

  • Czy w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie np. podczas stażu czy szkolenia zawodowego będę zobowiązany/na zwrócić pobierane dotychczas stypendium?

Realizator Projektu może zobowiązać Uczestnika, który z własnej winy lub bez zgody Realizatora Projektu nie ukończył form wsparcia oferowanych w ramach Projektu, do zwrotu kosztów poniesionych przez Realizatora Projektu.