Słownik

 • Branże strategiczne

Branże strategiczne to takie, które wykazują najsilniejszy potencjał rozwoju w najbliższych latach i w związku z tym będą generować największy wzrost zapotrzebowania na pracę. W województwie dolnośląskim do branż strategicznych należą hotele i restauracje wraz z działalnością uzdrowiskową oraz turystyka i informatyka.

 • Obszar miejski

Gminy miejskie i miasta powyżej 25 tyś. mieszkańców.

 • Obszar wiejski

Gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miasta do 25 tyś. mieszkańców.

 • Organizacje wolontarystyczne

To takie organizacje, których działalność jest w znacznym stopniu oparta na pracy ochotników, czyli wolontariacie.

 • Osoba bezrobotna

Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:
– niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
– nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
– zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
– ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

 • Osoba długotrwale bezrobotna

Oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. Data zarejstrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 • Osoba nieaktywna zawodowo

Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

 • Osoba samozatruniona

Oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników.

 • Osoba ucząca się lub kształcąca się

Oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego.

 • Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym

Zgodnie z definicją przedstawioną w Narodowej Strategii Integracji Społecznej wykluczenie społeczne to brak lub ograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania, korzystania osób i grup z podstawowych praw, instytucji publicznych,
usług, rynków, które powinny być dostępne dla każdego.
W projekcie “Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” za kryterium kwalifikujące do grupy osób zagrażonych wykluczeniem przyjęto bezrobocie, brak pracy i brak możliwości podjęcia pracy przez potencjalnego uczestnika.

 • Osoba zależna

Oznacza osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

 • Osoba zatrudniona

Oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło).

 • Osoba zatrudniona w mikro przedsiębiorstwie

Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR..

 • Osoba zatrudniona w małym przedsiębiorstwie

Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

 • Osoba zatrudniona w średnim przedsiębiorstwie

Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 do 249 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

 • Osoba zatrudniona w dużym przedsiębiorstwie

Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.

 • Osoba zatrudniona w administracji publicznej

Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych.

 • Osoba zatrudniona w organizacji pozarządowej

Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 • Rolnik

Oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.), w szczególności, osobę, która jednocześnie:
– jest pełnoletnia oraz zamieszkująca i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym,
– jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a także domownik, czyli w szczególności osoba, która:
– ukończyła 16 lat,
– pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkująca na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
– stale pracująca w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

 • Staż

Forma nauki polegająca na zdobywaniu wiedzy w miejscu pracy, która odbywa się bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą a pracodawcą. Osoba będąca na stażu ma status bezrobotnego. Staż może mieć formę płatną lub bezpłatną.
W projekcie “Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” staż jest płatny i ma wymiar dwudziestu godzin pracy tygodniowo przez okres 3 miesięcy.

 • Stażysta

Osoba odbywająca staż

 • Wolontariat

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd. W projekcie “Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” wolontariat ma wymiar ośmiu godzin pracy tygodniowo przez okres 3 miesięcy.

 • Wolontariusz

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczające poza więzi koleżeńsko-rodzinne.