Informacje o rekrutacji

Informacje o Rekrutacji w projekcie ,, Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy”

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie niżej wymienionych warunków:

 • osoby między 15 a 64 rokiem życia
 • mieszkańcy Dolnego śląska
 • osoby bezrobotne, kształcące się, a także osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło w sektorze związanym ze sportem jak i spoza sektora sportowego
 • osoby związane ze sportem.
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym m.in. z powodu bezrobocia, nieaktywności zawodowej, zagrożenia utraty pracy, a także z przypadków losowych

 

Zasady ogólne procesu rekrutacji:

 • Nabór kandydatów do udziału w Projekcie przeprowadzi Lider projektu tj. Dolnośląska Federacja Sportu, rekrutacja będzie prowadzona przez Biuro Projektu.
 • Proces rekrutacji prowadzi Specjalista.
 • Zakwalifikowanie do udziału w projekcie nastąpi na podstawie złożonego formularza rekrutacyjnego i opinii doradcy zawodowego po przeprowadzonych spotkaniach z uczestnikami projektu.
 • Rekrutacja ma charakter otwarty, odbywać się  będzie w sposób ciągły począwszy od 1 maja 2013 roku.
 • Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie wypełniają formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie projektu oraz w Biurze Projektu przy  ul. Ofiar Oświęcimskich 41-43 50-059 we Wrocławiu ( Budynek NBP, 2 piętro pok. 228)
 • Na stronie dostępny jest terminarz i regulamin uczestnictwa w projekcie „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy”.
 • Biuro Projektu zastrzega sobie możliwość skrócenia lub przedłużenia terminu rekrutacji w przypadku zbyt dużej lub zbyt małej liczby zgłoszeń.
 • Rekrutacja będzie prowadzona osobno na każdy z 5 cykli projektu. Na każdy z cykli rekrutowane będzie 40 osób.
 • Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, jednak nie zakwalifikowane do udziału w danym cyklu z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą mogły wziąć udział w przypadku zwolnienia się miejsc w cyklu na który został złożony formularz zgłoszeniowy . Na każdy z cykli należy w wyznaczonym terminie złożyć osoby formularz zgłoszeniowy.

 

 Etapy rekrutacji

 • ukazanie się informacji na temat rekrutacji do projektu m.in. na stronach internetowych dolnośląskich związków sportowych, klubów oraz organizacji ngo, prasie lokalnej, za pośrednictwem plakatów rozwieszonych m.in. w organizacjach sportowych.
 • Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych (wypełnionych online lub dostarczonych za pośrednictwem poczty, poczty email, fax-u lub osobiście przez kandydatów do Biura Projektu.
 • weryfikacja kryteriów formalnych, wskazanych w formularzach rekrutacyjnych
 • spotkania rekrutacyjne z doradcą zawodowym
 • ustalenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej
 • podanie informacji o wynikach rekrutacji
 • Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie

 

Wypełnij poniższy formularz rekrutacyjny

   Dane personalne

  1. Nazwisko

  2. Imię:

  3. Drugie Imię:

  4. Nazwisko rodowe

  5. Wiek (w latach):


  6. Płeć:

  7. PESEL

  8. Obywatelstwo:


  9. Zamieszkuje na obszarze:

  10. Dane teleadresowe - adres zameldowania

  11. Województwo

  12. Powiat

  13. Gmina

  14. Kod pocztowy


  15. Miejscowość:


  16. Ulica


  17. Nr domu, Nr lokalu

  18. Dane teleadresowe - adres zamieszkania


  19. Województwo

  20. Powiat

  21. Gmina

  22. Kod pocztowy


  23. Miejscowość:


  24. Ulica


  25. Nr domu, Nr lokalu

  26. Dane teleadresowe - adres korespondencyjny


  27. Województwo

  28. Powiat

  29. Gmina

  30. Kod pocztowy


  31. Miejscowość:


  32. Ulica


  33. Nr domu, Nr lokalu

  34. Informacje dodatkowe


  35. Telefon komórkowy


  36. Telefon stacjonarny


  37. Adres e-mail: (pole wymagane)


  38. Wykształcenie


  39. Opieka nad dziećmi do lat 7
   TakNie


  40. Opieka nad osobą zależną
   TakNie

  41. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu  42. Osoba długotrwale bezrobotna: TakNie


   Osoba ucząca się lub kształcąca: TakNie


   Zatrudniony jako:

   Data zatrudnienia:

   Rodzaj umowy:


   Wymiar czasu pracy

  43. Projekt obejmuje szkolenia zawodowe do wyboru przez uczestnika

  44. Uczestnik Projektu może wziąć udział w jednym szkoleniu zawodowym.

   Chcąc poznać Państwa preferencje prosimy wybrać 5 szkoleń (zaznaczyć je w kolejności od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najbardziej preferowane szkolenie, 5 oznacza najmniej preferowane), w których chcieliby Państwo wziąć udział

   Turystyka i działalność uzdrowiskowa
   specjalista ds Turystyki


   pracownik biura podróży


   informacja turystyczna


   animator czasu wolnego


   pilot wycieczek/ przewodnik


   prawo jazdy

   Hotele i restauracje
   menedżer gastronomii


   kierownik/ pracownik obiektu hotelarskiego


   kelner


   barman


   kucharz


   organizator imprez

   Informatyka
   tworzenie stron internetowych


   kurs komputerowy


   tworzenie i obsługa systemów zarządzania bazami danych


   tworzenie i obsługa sklepów internetowych


   grafika komputerowa


   kurs obsługi pakietu MS Office

   Rehabilitacja
   kurs masażu


   rehabilitacja w sporcie


   kinezjotaping

   Sport
   podstawy zarządzania w sporcie


   kursy instruktorskie


   menadżer sportu


  45. Proszę opisać swój związek ze sportem


  46. Proszę podać organizację sportową (ew. dyscyplinę sportu), z jaką chcieli by Państwo współpracować podczas Projektu


  47. Poziom znajomości języka angielskiego
   podstawowyśrednio zaawansowanyzaawansowanybrak znajomości


  48. Posiłek wegetariański


  49. Nocleg


  50. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności


  51. Oświadczam, że nie jestem emerytem.


  52. Oświadczam, że nie otrzymuję wynagrodzenia chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego.


  53. Oświadczam, że nie prowadzę pozarolniczej i rolniczej działalności gospodarczej.


  54. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” i akceptuję jego zapisy.
   Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w Formularzu Rekrutacyjnym do projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” są prawdziwe.
   Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).