Informacje o rekrutacji

Informacje o Rekrutacji w projekcie ,, Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy”

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie niżej wymienionych warunków:

 • osoby między 15 a 64 rokiem życia
 • mieszkańcy Dolnego śląska
 • osoby bezrobotne, kształcące się, a także osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło w sektorze związanym ze sportem jak i spoza sektora sportowego
 • osoby związane ze sportem.
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym m.in. z powodu bezrobocia, nieaktywności zawodowej, zagrożenia utraty pracy, a także z przypadków losowych

 

Zasady ogólne procesu rekrutacji:

 • Nabór kandydatów do udziału w Projekcie przeprowadzi Lider projektu tj. Dolnośląska Federacja Sportu, rekrutacja będzie prowadzona przez Biuro Projektu.
 • Proces rekrutacji prowadzi Specjalista.
 • Zakwalifikowanie do udziału w projekcie nastąpi na podstawie złożonego formularza rekrutacyjnego i opinii doradcy zawodowego po przeprowadzonych spotkaniach z uczestnikami projektu.
 • Rekrutacja ma charakter otwarty, odbywać się  będzie w sposób ciągły począwszy od 1 maja 2013 roku.
 • Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie wypełniają formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie projektu oraz w Biurze Projektu przy  ul. Ofiar Oświęcimskich 41-43 50-059 we Wrocławiu ( Budynek NBP, 2 piętro pok. 228)
 • Na stronie dostępny jest terminarz i regulamin uczestnictwa w projekcie „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy”.
 • Biuro Projektu zastrzega sobie możliwość skrócenia lub przedłużenia terminu rekrutacji w przypadku zbyt dużej lub zbyt małej liczby zgłoszeń.
 • Rekrutacja będzie prowadzona osobno na każdy z 5 cykli projektu. Na każdy z cykli rekrutowane będzie 40 osób.
 • Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, jednak nie zakwalifikowane do udziału w danym cyklu z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą mogły wziąć udział w przypadku zwolnienia się miejsc w cyklu na który został złożony formularz zgłoszeniowy . Na każdy z cykli należy w wyznaczonym terminie złożyć osoby formularz zgłoszeniowy.

 

 Etapy rekrutacji

 • ukazanie się informacji na temat rekrutacji do projektu m.in. na stronach internetowych dolnośląskich związków sportowych, klubów oraz organizacji ngo, prasie lokalnej, za pośrednictwem plakatów rozwieszonych m.in. w organizacjach sportowych.
 • Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych (wypełnionych online lub dostarczonych za pośrednictwem poczty, poczty email, fax-u lub osobiście przez kandydatów do Biura Projektu.
 • weryfikacja kryteriów formalnych, wskazanych w formularzach rekrutacyjnych
 • spotkania rekrutacyjne z doradcą zawodowym
 • ustalenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej
 • podanie informacji o wynikach rekrutacji
 • Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie

 

Wypełnij poniższy formularz rekrutacyjny

  Dane personalne

 1. Nazwisko

 2. Imię:

 3. Drugie Imię:

 4. Nazwisko rodowe

 5. Wiek (w latach):

 6. Płeć:

 7. PESEL

 8. Obywatelstwo:

 9. Zamieszkuje na obszarze:

 10. Dane teleadresowe - adres zameldowania

 11. Województwo

 12. Powiat

 13. Gmina

 14. Kod pocztowy

 15. Miejscowość:

 16. Ulica

 17. Nr domu, Nr lokalu

 18. Dane teleadresowe - adres zamieszkania

 19. Województwo

 20. Powiat

 21. Gmina

 22. Kod pocztowy

 23. Miejscowość:

 24. Ulica

 25. Nr domu, Nr lokalu

 26. Dane teleadresowe - adres korespondencyjny

 27. Województwo

 28. Powiat

 29. Gmina

 30. Kod pocztowy

 31. Miejscowość:

 32. Ulica

 33. Nr domu, Nr lokalu

 34. Informacje dodatkowe

 35. Telefon komórkowy

 36. Telefon stacjonarny

 37. Adres e-mail: (pole wymagane)

 38. Wykształcenie

 39. Opieka nad dziećmi do lat 7
   Tak Nie

 40. Opieka nad osobą zależną
   Tak Nie

 41. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

 42. Osoba długotrwale bezrobotna:  Tak Nie

  Osoba ucząca się lub kształcąca:  Tak Nie

  Zatrudniony jako:

  Data zatrudnienia:

  Rodzaj umowy:

  Wymiar czasu pracy

 43. Projekt obejmuje szkolenia zawodowe do wyboru przez uczestnika

 44. Uczestnik Projektu może wziąć udział w jednym szkoleniu zawodowym.

  Chcąc poznać Państwa preferencje prosimy wybrać 5 szkoleń (zaznaczyć je w kolejności od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najbardziej preferowane szkolenie, 5 oznacza najmniej preferowane), w których chcieliby Państwo wziąć udział

  Turystyka i działalność uzdrowiskowa
  specjalista ds Turystyki

  pracownik biura podróży

  informacja turystyczna

  animator czasu wolnego

  pilot wycieczek/ przewodnik

  prawo jazdy

  Hotele i restauracje
  menedżer gastronomii

  kierownik/ pracownik obiektu hotelarskiego

  kelner

  barman

  kucharz

  organizator imprez

  Informatyka
  tworzenie stron internetowych

  kurs komputerowy

  tworzenie i obsługa systemów zarządzania bazami danych

  tworzenie i obsługa sklepów internetowych

  grafika komputerowa

  kurs obsługi pakietu MS Office

  Rehabilitacja
  kurs masażu

  rehabilitacja w sporcie

  kinezjotaping

  Sport
  podstawy zarządzania w sporcie

  kursy instruktorskie

  menadżer sportu

 45. Proszę opisać swój związek ze sportem

 46. Proszę podać organizację sportową (ew. dyscyplinę sportu), z jaką chcieli by Państwo współpracować podczas Projektu

 47. Poziom znajomości języka angielskiego
   podstawowy średnio zaawansowany zaawansowany brak znajomości

 48. Posiłek wegetariański

 49. Nocleg

 50. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 51. Oświadczam, że nie jestem emerytem.

 52. Oświadczam, że nie otrzymuję wynagrodzenia chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego.

 53. Oświadczam, że nie prowadzę pozarolniczej i rolniczej działalności gospodarczej.

 54. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” i akceptuję jego zapisy.
  Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w Formularzu Rekrutacyjnym do projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” są prawdziwe.
  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).